Fritidsskade erstatning

Fritidsskade erstatning

 • Hvilke fritidsskader giver erstatning?
 • Konkret og individuel bistand
 • Intet honorar uden resultater
 • Rådgivning om valg af speciallæge

Ring på tlf: 80 200 700 – opkaldet er gratis.

  Gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat til sagen


  Pådrager du dig en personskade i din fritid, kan der være mulighed for at få erstatning.

  Er du omfattet af en eller flere ulykkesforsikringer, kan der være mulighed for at få udbetalt godtgørelse for varigt mén – dvs. den varige personskade du er blevet påført som følge af et ulykkestilfælde.

  Din ret til erstatning fra din ulykkesforsikring afhænger af forsikringsaftalen.

  Méngraden fastsættes procentuelt med udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel, og méngraden vil typisk blive vurderet ca. ét år efter skadesdatoen på baggrund af en speciallægeerklæring. ErstatningsAdvokaterne rådgiver naturligvis også om valg af speciallæge.

  Udbetalingens størrelse afhænger herefter af aftalen med dit ulykkesforsikringsselskab om forsikringssummen størrelse.

  Fritidsskade erstatning

  Erstatning fra ulykkesforsikring blev forhøjet fra 170.000 til 800.000 kr.

  Skadelidtes ulykkesforsikring havde udbetalt 170.000 kr. i erstatning for varigt mén, idet Arbejdsskadestyrelsen havde fastsat det varige mén til 12%. Vi vurderede, at Arbejdsskadestyrelsens vurdering var forkert.

  Vi indhentede derfor supplerende speciallægeerklæringer samt øvrig relevant dokumentation. Herefter forelagde vi sagen for Arbejdsskadestyrelsen på ny, som forhøjede méngraden fra 12 til 35% og dermed en erstatning på 800.000 kr.

  Langt de fleste ulykkesforsikringsselskaber udbetaler endvidere dobbelterstatning, hvis du som følge af ulykkestilfældet er blevet påført et varigt mén på 30 % eller derover.

  Har du som følge af ulykken behov for f.eks. fysioterapi, kan der også være mulighed for at få udgifterne hertil erstattet fra din ulykkesforsikring.

  Udover ulykkesforsikringen kan der også være mulighed for at opnå erstatning fra andre privattegnede dækninger – f.eks. kan du have ret til dækning ved tab af erhvervsevne via pensionsordninger mv.

  Er der en såkaldt ansvarlig skadevolder, der er skyld i ulykken, kan der ud over ulykkesforsikringen være mulighed for at få erstatning fra skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, som typisk er tegnet via skadevolders indboforsikring. Eventuelle krav vil således blive rettet mod forsikringsselskabet, der har erstatningspligten, og ikke mod skadevolderen selv. I et sådant tilfælde kan der bl.a. være mulighed for at få erstatning fra forsikringsselskabet for afholdte udgifter til medicin, kørsel til behandling, godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetabserstatning. Krav mod ansvarsforsikringsselskabet er – modsat dine krav mod f.eks. ulykkesforsikringsselskabet – reguleret ved lov.

  Er du i tvivl om, i hvilket omfang du har ret til erstatning i anledning af en fritidsskade, er du velkommen til at kontakte os for nærmere vejledning.

  Rådfør dig med specialist inden du siger ja tak til tilbud fra forsikrinsselskab

  Det er vigtigt, at du ikke accepterer tilbud fra forsikringsselskaberne, før du har fået tilbuddet vurderet af en specialist på området. Dette gælder også, selvom sagen har været forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

  Vi har fået forhøjet Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurderinger i utallige tilfælde, hvor det har vist sig, at sagen har været utilstrækkeligt oplyst, eller der simpelthen er begået klare fejl af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.