Ingen erstatning
ingen regning

Dette er ErstatningsAdvokaternes afregningsprincip

Hvis du ikke opnår erstatning i din sag – så får du ingen regning fra ErstatningsAdvokaterne. Det betyder, at vi går efter størst mulig erstatning for skadelidte – og det giver lighed for loven, fordi alle på den måde har råd til at føre sag. Hvis ErstatningsAdvokaterne undtagelsesvist ikke kan tilbyde det princip i en konkret sag, så melder vi det naturligvis klart ud.

Alle henvendelser om sager besvares gratis. Uden undtagelse.

Pris

ErstatningsAdvokaterne arbejder resultatorienteret. Hvis det ikke lykkes at opnå resultater i sagen, vil vi ikke opkræve honorar for bistand i sagen uagtet tidsforbrug, forudsat at sagen afsluttes af os. Hvis det lykkes at opnå resultater i sagen, vil vi afregne honoraret på baggrund af de opnåede resultater og medgået tid.

Hvis der er et ansvarsforsikringsselskab repræsenteret i din sag, dækker dette selskab en andel af advokatomkostningerne.

Vores interne statistikker viser, at skadelidtes egenbetaling for så vidt angår honoraret typisk ligger i intervallet 5 – 15 % af de opnåede resultater, hvorfor timetaksten typisk fastsættes i intervallet kr. 0,00 – 2.900,00 med tillæg af moms 25 %, dvs. kr. 0,00 – 3.625,00 inkl. moms. Der vil således altid være behørig overensstemmelse mellem de opnåede resultater og medgået tid.

Åbenhed og tillid mellem skadelidte og advokat er ErstatningsAdvokaternes grundværdi

Du er altid velkommen til at stille spørgsmål om advokatomkostningerne. Det er vigtigt for ErstatningsAdvokaterne, at du oplever fuldstændig tryghed – også i forhold til advokatomkostninger. Tøv derfor ikke med at stille spørgsmål om honorar m.v., hvis du har behov for det.

Forsikring, garanti m.v.

Vi er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark. Vi er en del af Advokatsamfundet og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gøteborg Alle 5 C, 8200 Århus N.

ErstatningsAdvokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ErstatningsAdvokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på advokatsamfundets hjemmeside  www.advokatsamfundet.dk.