Trafikulykke erstatning

Trafikulykke erstatning

 • Garanti for optimal retssikkerhed
 • Repræsenterer kun skadelidte
 • Fuld erstatning ved personskader efter trafikulykke
 • Honorar er baseret på opnåede resultater

Ring på tlf: 80 200 700 – opkaldet er gratis.

  Gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat til sagen


  Du har ret til fuld erstatning efter en trafikulykke, hvis du kommer til skade, og der er andre køretøjer involveret. Erstatning efter en bilulykke får du fra modpartens ansvarsforsikringsselskab, og det gælder uanset hvem, der har “skylden” for uheldet.

  Hvad dækker erstatning efter en trafikulykke?

  Hvis der er andre køretøjer involverede i ulykken, vil der være en såkaldt ansvarlig skadevolder, og der kan derfor være mulighed for at få erstatning ved bilulykke fra dennes ansvarsforsikringsselskab.

  En trafikulykke kan blandt andet give erstatning for afholdte udgifter til medicin og behandling, godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetabserstatning.

  Trafikulykke erstatning

  Erstatning ved soloulykke

  Kommer du som fører ud for en soloulykke, vil der som udgangspunkt ikke være en ansvarlig skadevolder. Dog kan du alligevel have ret til erstatning ved en trafikulykke for din personskade fra privattegnede dækninger, herunder også fra din bilforsikring, hvis du har tegnet førerpladsdækning.
  Er du derimod passager i et køretøj, der forulykker, uden der er andre køretøjer involveret, kan du have ret til erstatning fra det forulykkede køretøjs ansvarsforsikring.

  HUSK – hovedreglen: Fuld erstatning for personskade ved trafikulykker

  – uanset årsag til ulykken. Ukendskab til reglen, havde nær kostet skadelidte kr. 3.800.000,-

  Den konkrete sag vedrørte en skadelidt, der havde pådraget sig meget omfattende skader ved en hestevognsulykke. Hestevognens ejer havde afvist ethvert form for ansvar for ulykken.

  Den skadelidte havde derfor bedt om vores hjælp i forbindelse med sagen mod hendes ulykkesforsikringsselskab med henblik på udbetaling af méngodtgørelse. Efter en grundig gennemgang af sagen med den skadelidte viste det sig imidlertid, at der havde været en kørende bil involveret i ulykken.

  Dette betød, at bilens ansvarsforsikring pr. automatik var ansvarlig for den skadelidtes ulykke, hvilket i sidste ende medførte en samlet erstatning fra ansvarsforsikringsselskabet på ca. 3.800.000,00 pga. de meget omfattende skader (godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, méngodtgørelse, erhvervsevnetabserstatning mv.).

  Så husk: Hvis der er en kørende bil involveret i din ulykke, så er bilens ansvarsforsikring pr. automatik ansvarlig for din ulykke – også selvom ulykken evt. måtte være din egen skyld.

  Retsregler: Færdselslovens § 101 og § 108 samt Erstatningsansvarsloven

  Advokat Lars M.H. Christensen, ErstatningsAdvokaterne

  Piskesmældsoffer tilkendt 5,5 mio. i erstatning

  Topdanmark blev af Vestre Landsret ved afgørelse af 22. maj 2003 dømt til at betale 5,5 mio. kroner i erstatning til en af vore klienter, som pådrog sig en blodprop i hjernen få måneder efter et trafikuheld, hvor han fik sig en svær whiplash-læsion og et slag mod hovedet.

  Topdanmark afviste, at blodproppen var en følge af whiplash-læsionen og hovedtraumet efter trafikuheldet.

  Vi fik medhold i et erstatningskrav på ca. 5,5 mio. kr. Både Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet nåede til det modsatte resultat. Begge myndigheder blev således tilsidesat ved denne landsretsdom. Dette er ikke sket tidligere og åbner dermed mulighed for at prøve flere sager, hvor skadelidte er oppe imod de tunge myndigheder.

  Læs om erstatning ved piskesmæld her:

  Skadelidte kan som hovedregel få fuld trafikulykke erstatning uanset egen skyld

  Foran på motorvejen er der sket et sammenstød, men manden når ikke at bremse. Han kører lige ind i den stillestående bil, ødelægger sin egen bil og får en hjerneskade. Han tror, at han ikke kan få erstatning, for det er jo hans egen skyld. Men sådan er det ikke. Selv om der ikke er tvivl om hans skyld, så er der en ansvarlig modpart, nemlig den andens forsikringsselskab og den uheldige kan få erstatning.

  Kun hvis der er tale om grov uagtsomhed som for eksempel spirituskørsel, nedsættes eller bortfalder kravet om erstatning. Selv i sager, hvor man tror, at det er solouheld, og at der derfor ikke er en ansvarlig modpart, kan det være muligt at komme igennem med at statuere ansvar. Hvis en landmand har tabt en del jord på vejen, der derfor er fedtet og glat og årsag til ulykken, kan man komme igennem med, at der er en ansvarlig modpart.

  Nogle typiske trafikulykker er for eksempel kraniebrud, hjerneskader, benbrud, rygskader og tab af milt.

  Skader der kan være svære at påvise

  Når det gælder erstatning ved trafikuheld kan en række andre skader straks være sværere at påvise. Det er for eksempel posttraumatisk stresssyndrom, piskesmæld og følger efter hjernerystelse. Her gælder det om at få dokumenteret sine symptomer og årsagen til dem så godt som muligt, så du kan få erstatning efter en trafikulykke.

  Sagernes varighed og erstatningsstørrelse

  En typisk erstatningssag tager ½ år til 6 år. Erstatningens størrelse går fra nogle få kroner for svie og smerte til flere millioner kroner afhængig af méngrad, erhvervsevnetabet m.v.

  Afklaring af hvem der er erstatningspligtig

  I sager om erstatning efter en trafikulykke gælder det typisk om at få afklaret om dele skal dækkes som en arbejdsskade. Det gælder om at finde en ansvarlig modpart, hvad der er afgørende for erstatningens størrelse. Det gælder om at afklare, hvad og hvor meget der skal dækkes af ulykkesforsikring, gruppeliv og pensionsordning.

  Ring eller skriv til os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig med at få den rette erstatning efter en trafikulykke.