Totalrådgivning

ved trafikuheld / sygehusfejl / arbejdsskade / fritidsskade

Hos ErstatningsAdvokaterne tilbyder vi dig totalrådgivning, når du er kommet til skade i trafikken, på sygehus, på arbejdet eller et andet sted. Vores bistand sker ofte i et samarbejde med læger, arbejdsplads og myndigheder for at sikre dig optimal hjælp med økonomi, arbejde og helbred.

Hvornår har du brug for en erstatningsadvokat?

Der er aldrig to sager, der er ens. Derfor er det vigtigt, at du får en konkret, individuel bistand ud fra netop dine behov og problemer. Forsikringsselskaber og myndigheder siger ofte, at den enkelte ikke har brug for en erstatningsadvokat, før en sag går til retten. Det er vi ikke enige i.

Det er vores erfaring, at sagerne kan afsluttes hurtigere og med et bedre resultat, jo tidligere sagen overgår til advokat. Næsten alle de sager, vi har ført, er endt med, at klienten har fået en væsentlig større erstatning, end den sum modparten tilbød, før skadelidte fik vores bistand.
Kan vi ikke gøre noget for dig, siger vi det på forhånd. På baggrund af mange års erfaring som specialister i personskadesager ved vi, at der er et meget stort behov for juridisk bistand i sager om personskade.

Adskillige skadelidte har fået en alt for lille erstatning, fordi de ikke har haft advokatbistand.

Vi har ydet bistand i flere tusinde personskadesager

Vi har gennem mange år ydet bistand i flere tusinde personskadesager.

Herved har vi bl.a. fået viden om, hvilke speciallæger der har særlig kompetence i forbindelse med den pågældende skadestype.

Yderligere har vores klienter oplyst om, hvilke speciallæger der også har den vigtige indlevelsesevne i forhold til skadelidte mennesker.

Derfor har vi ganske særlige forudsætninger for at anbefale de bedste speciallæger.

Værdigrundlag

Mission

ErstatningsAdvokaterne sikrer de skadelidtes rettigheder. Lighed for loven – også for økonomisk dårligt stillede.

Beskrivelse

Erstatningsadvokaterne bistår skadelidte i personskadesager. Vi har valgt side – og tonet rent flag! Vi tror på, at man kun kan tjene én herre. Vi repræsenterer derfor kun skadelidte – aldrig skadevolder, forsikringsselskaberne eller offentlige myndigheder. Det er din garanti for optimal retssikkerhed. Vi har igennem de seneste 16 år indenfor vores speciale hyppigt måttet konstatere, at den ”lille mand” stadig ikke har ”samme ret” som de tunge modparter – forsikringsselskaberne, myndighederne osv. Uden højt specialiseret advokat. Dette skyldes bl.a., at ”den lille mand” ofte ikke har råd til at føre sag. Vi vil gerne bidrage til at begrænse denne store ulighed for loven, som en sårbar økonomi bevirker. Derfor arbejder vi gratis, hvis der ikke opnås erstatning eller andre ydelser som følge af din skade. Ingen erstatning – ingen regning. Vi vil på vores profil på Facebook jævnligt oplyse om nye regler, nye afgørelser osv. Vi vil også gerne svare på spørgsmål m.v. , som er muligt at besvare uden at vi har gennemgået sagen. Desuden vil vi meget opfordre til, at I skadelidte bruger hinanden som støtte her, hvor I er et helt uafhængigt forum. Det gir helt særlige muligheder for at udnytte det særlige fællesskab. Vi har masser af idéer til at styrke de skadelidte udover vores juridiske ekspertise, da vi har arbejdet med kun skadelidte igennem snart 16 år.

Generel information

Enkelte journalister og få andre har den opfattelse, at ErstatningsAdvokaterne vil såkaldte “amerikanske tilstande” på erstatningsretsområdet. Dette er ikke korrekt. Vi vil blot hjælpe de ofte økonomisk dårligt stillede syge og skadelidte, som møder højt specialiserede topadvokater hos kommunen og forsikringsselskaberne. Vi visiterer benhårdt i de ca. 3.000 henvendelser årligt. Højst 20% af henvendelserne bliver til sager. Vel at mærke sager som drejer sig om alvorlige følger efter fx voldsomme arbejdsskader, trafikskader m.v. Vi tilstræber altid hurtige afslutninger af sagerne. Kun få af vores sager ender i retssager. På baggrund af ca. 3-4.000 erstatningssager har vi den fordel, at vi ofte kan forhandle os til lige så gode resultater, som dem vi kan opnå ved domstolene. Hvorfor så trække nogen igennem en langvarig retssag? Det er kun advokaterne der har udbytte af at forlænge en sagsbehandlingstid, ved at anlægge retssag, hvis man kunne have opnået det samme – eller et bedre – resultat ved en forligsmæssig afslutning.

ErstatningsAdvokaterne er det ældste advokatfirma i Danmark, som har specialiseret sig udelukkende i erstatningsret – og som aldrig repræsenterer andre end skadelidte personer. Det er din sikkerhed for optimal faglighed og for fuldstændig uafhængighed.

ErstatningsAdvokaternes formål

Formålet er at skaffe størst mulig erstatning til den skadelidte, at tilbyde skadelidte specialiseret advokatbistand som kan matche forsikringsselskabernes og myndighedernes advokater, uden at være bekymret for advokatomkostninger. Og vi har åbent valgt side. Vi har valgt skadelidte, fordi vi oplever en meget stor ulighed for loven i sager, hvor skadelidte ikke er repræsenteret af en højt specialiseret – og uafhængig – erstatningsadvokat.

Ansvar, garanti og lovvalg/værneting

Vi er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, vi er en del af Advokatsamfundet og har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S, Gøteborg Alle 5 C, 8200 Århus N.

ErstatningsAdvokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ErstatningsAdvokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejlovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

I øvrigt

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af utilfredshed med vores rådgivning, behandling af sagen eller salær, kan klienten til enhver tid kontakte os.

Vi er underlagt de advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og/eller det beregnede salær for Advokatnævnet. Reglerne herom kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

ErstatningsAdvokaterne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos ErstatningsAdvokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejlovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.