10 mio i erstatning for patientskade. Principiel landsretsdom.

Skadelidte’s efterladte vandt sagen. (Ca. kr. 8,5 mio i erstatning med tillæg af et betydeligt rentebeløb).

Ankenævnet for Patienterstatningen (ved Kammeradvokaten) afviste at udbetale erstatning for tab af erhvervsevne, fordi skadelidte – som følge af hospitalets fejl – døde inden sagen blev anmeldt og behandlet i patienterstatnin…gen.

Der gik 4 år inden hospitalet opdagede skaden.

ErstatningsAdvokaterne gjorde gældende, at tidspunktet for hvornår der sker anmeldelse af en patientskade, ikke bør være bestemmende for, om en patient kan kræve erstatning for det faktisk konstaterede erhvervsevnetab. Særligt ikke når det, som i denne sag, var pga hospitalets fejl (nr. 2), at skaden blev opdaget så sent, at skadelidte døde af skaden.

ErstatningsAdvokaterne stævnede derfor Ankenævnet for patienterstatningen med krav om erstatning for 100% tab af erhvervsevne. Skadelidte’s efterladte fik fuldt ud medhold i landsretten.

Uddybende redegørelse for den principielle sag følger i nær fremtid.

Det er 10 år siden skaden skete, og 6 år siden skadelidte døde. Sagen har således allerede verseret i mange år. Det har selvsagt været et meget belastende forløb for de efterladte.

Vi afventer nu ankefristens udløb og håber på, at skadelidte’s efterladte ikke skal det hele igennem igen i Højesteret.

Landsretten afsagde således dom om hjemvisning af sagen til Ankenævnet for patienterstatningen, som i overensstemmelse med ErstatningsAdvokaterne’s påstand skal fastsætte erhvervsevnetabet til 100% – og udmåle erstatningen i overensstemmelse hermed – svarende til ca. 8,5 mio kroner med tillæg af renter – i alt mere end 10 mio kroner.

Tillykke til skadelidte’s efterladte – og til advokat (L) Michelle Bunk, som førte sagen i Østre Landsret.

ErstatningsAdvokaterne