Bevist at politirapporten var fuld af fejl og sjusk. Retten troede derfor mere på de andre beviser i sagen. Ny dom – skadelidte vandt sagen mod DFIM.

Erstatning for personskade. Trafikulykke.

Her får du uddrag af dommen:

Parternes synspunkter:

Sagsøgeren (ErstatningsAdvokaterne på vegne af skadelidte) har i påstandsdokument gjort gældende:

“Denne sag drejer sig om, hvorvidt DFIM er erstatningsansvarlig for X’s  trafikulykke den 29. november 2011, hvor han pådrog sig personskade. Det er sagsøgers (EA’s og skadelidtes) opfattelse, at trafikulykken den 29. november 2011 skete på grund af en halmballe på vejen tabt af en ukendt bilist, hvilken DFIM efter sagsøgers opfattelse er erstatningsansvarlig for, jf. bl.a. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer mv., Færdselsloven og U1999.2103Ø.

Sagsøgte DFIM bestrider, at der lå en halmballe på vejen, hvorfor DFIM har afvist erstatningsansvaret i sagen.

Som følge af X’s personskade ved ulykken blev han kørt med ambulance til Sygehus, jf. ambulancejournal af 29. november 2011 (bilag 2) og skadestuenotat af 29. november 2011 fra Sygehus (bilag 3). Af skadestuejournalnotatet fra Sygehus fremgår bl.a. følgende: ”Ramte en halmballe på motorvejen, drejede rundt og der er ang. kommet en stjerne i forruden. […] Klager over lette nakkesmerter. […] Udtalt ømhed i den paravertebrale muskulatur langs hele cervicalcolumna og thoracalcolumna.” Døgnrapport fra politiet udarbejdet i forlængelse af ulykken er fremlagt som bilag 4. Det fremgår bl.a. heraf: ”Solouheld. Sagens person, føreren, havde selv ringet efter autohjælp. Ingen skade på person eller autoværn.”

ANBRINGENDER (ErstatningsAdvokaternes argumenter):

Det kan ved vurderingen af sagen lægges til grund, at DFIM er umiddelbart erstatningsansvarlig for ulykker og deraf følgende personskade, der må antages at være forvoldt af et ukendt, motordrevet køretøj, jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer mv. § 17 og § 19, stk. 2, jf. Færdselslovens § 101.

Det kan endvidere lægges til grund, at X var udsat for en trafikulykke den 29. november 2011.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at ulykken den 29. november 2011 var forårsaget af en halmballe, der henlå på motorvejen, jf. vidneerklæring (bilag 1), skadestuenotat fra Sygehus (bilag 3) samt anmeldelse til ulykkesforsikring (bilag 6).

Det gøres endvidere gældende, at halmballen er blevet tabt af et ukendt motordrevet køretøj, hvorfor ulykken er omfattet af Færdselslovens § 101, jf. det ovenfor anførte samt U1999.2103Ø.

Der må således være en klar formodning for, at halmballen er blevet tabt på motorvejen af et motordrevet køretøj, idet der er tale om en vejstrækning, der udelukkende må benyttes af motordrevne køretøjer.

Der må endvidere være en klar formodning for, at halmballen er blevet tabt på motorvejen kort tid forud for ulykken, idet der endnu ikke var sket anmeldelse heraf til Vejdirektoratet eller Falck på skadestidspunktet.

Det må på baggrund heraf antages, at X’s trafikulykke og den deraf følgende personskade er blevet forvoldt af et ukendt motordrevet køretøj, hvorfor betingelserne for anerkendelse af erstatningsansvaret er opfyldt, jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer mv. § 17 og § 19, stk. 2, jf. Færdselslovens § 101,

I relation til politiets rapport (bilag 4) gøres det gældende, at rapporten ikke kan tillægges nogen bevisvægt, idet denne er fyldt med faktuelle fejl.

Det fremgår således af politirapporten, at der ikke var nogen personskade, hvilket ikke stemmer overens med, at X blev afhentet af ambulance grundet personskade, jf. bilag 2 og 3.

Det fremgår ligeledes af politirapporten, at der ikke var sket skade på autoværn, hvilket ikke stemmer overens med oplysningerne fra Vejdirektoratet (bilag 5), hvoraf med al tydelighed fremgår, at der var sket skade på autoværnet.

Det må herefter kunne udledes, at politiet enten har overset en ambulance på skadestedet, X’s personskade og den omfattende skade på autoværnet, eller at politiet har været utroligt sjuskede med deres journalføring i rapporten.

Jeg tror mest på det sidste, hvorfor det som nævnt gøres gældende, at politiets rapport ikke kan tillægges nogen bevisvægt i sagen. Det gøres herefter sammenfattende gældende, at DFIM er erstatningsansvarlig for X’s ulykke den 29. november 2011 og den her forårsagede personskade, jf. Færdselslovens § 101, Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer mv. samt U1999.2103Ø og U1960.1002H. Endeligt bestrides det, at færdselsuheldet kan tilskrives sagsøgers egen kørsel.”

Sagsøgte (DFIM) har i påstandsdokument gjort gældende:

“Til støtte for de nedlagte påstande gøres i prioriteret rækkefølge følgende anbringender gældende:

at sagsøgte ikke er forpligtet til at yde erstatning til sagsøgeren i anledning af den påberåbte hændelse den 29. november 2011, at en eventuel hændelse ikke må antages at være forvoldt af et ukendt motordrevet køretøj, at der ikke har befundet sig en halmballe eller andet på vejen, at sagsøgeren har bevisbyrden herfor, at den af sagsøgeren påberåbte episode ikke kan betragtes som et færdselsuheld, således som dette er forudsat i Færdselslovens 101, stk. 1, at sagsøgte alene kan pålægges erstatning for personskade efter samme regler som for kendte motorkøretøjer jf. Færdselslovens § 101

at sagsøgeren har bevisbyrden for, at der foreligger et færdselsuheld, således som dette er forudsat i Færdselslovens § 101, at sagsøger udover at have bevisbyrden for, at der har været en halmballe på vejen, har bevisbyrden for, at denne halmballe er et resultat af en episode, der kan henføres til et motordrevet køretøj, at der ikke foreligger et forhold, der må karakteriseres som kørselsmæssig usædvanligt, og at den af sagsøgeren påberåbte episode kan tilskrives sagsøgerens egen kørsel.

UDDYBENDE REDEGØRELSE FOR DE ANFØRTE ANBRINGENDER:

I politirapporten (bilag 4) er det anført, at politiet finder, at bilen holder til gene og fare for den øvrige trafik, hvorfor patruljen vælger at blive på stedet til den er væk. Der er ikke i politirapporten eller andre samtidige akter oplysninger om en halm- eller høballe på vejen. Der forefindes heller ikke en halmballe eller en høballe på de af Vejdirektoratet optagne fotos. Der er heller ikke i Vejdirektoratets fakturaer til Tryg (bilag 5) omtalt nogen halm- eller høballe. Både Vejdirektoratet (bilag B) og Falck (bilag D) har observeret eller fjernet en halm-/høballe.”

Rettens begrundelse og afgørelse

Det fremgår Skadejournalen fra A Sygehus, at sagsøgeren kom til sygehuset den 29. november 2011 kl. 21.27. Der er blandt andet herefter anført følgende: “Pt. henvender sig, idet han snurrede rundt i sin bil for 5 timer siden. Ramte en halmballe på motorvejen, drejede rundt og der er ang. Kommet en stjerne i forruden…” Sagsøgeren har endvidere fremlagt en ambulancejournal fra den 29. november 2011 vedrørende “solouheld” på E45. Patienten blev ifølge journalen kørt til Skademodtagelsen, Sygehus. Der er endelig fremlagt en faktura af 30. december 2011 fra Vejdirektoratet til sagsøgerens forsikringsselskab Tryg Forsikring vedrørende et krav på 11.499,92 kr. for reparation af autoværn i forbindelse med færdselsuheld den 29. november 2011.

Sagsøgeren og vidnet Y har samstemmende forklaret, at de kom kørende på motorvejen, da sagsøgeren, der var fører af bilen, måtte foretage en undvigemanøvre for at undgå at påkøre en halmballe, der lå på vejen. Bilen begyndte at slingre og kørte ind i autoværnet, som efter de foreliggende oplysninger blev beskadiget.

Retten finder det på denne baggrund godtgjort, at ulykken skete som forklaret af sagsøgeren og Y. Retten finder ikke, at det har betydning for sagens afgørelse, at Falck Danmark A/S ifølge den fremlagte email ikke kan se, at der er fjernet en halm/høballe i forbindelse med tavlevognens opgave på stedet.

Politiets oplysninger i “døgnrapport”, hvori det blandt andet er nævnt, at der ikke var skade på “person eller autoværn”, kan ikke tillægges betydning, da disse oplysninger er direkte i modstrid med sagens øvrige oplysninger.

Retten finder endvidere at kunne lægge til grund, at halmballen må være tabt af et ukendt motordrevet køretøj på motorvejen. Der er ikke fremkommet oplysninger om, at halmballen blev observeret af andre bilister, og det må således antages, at halmballen ikke har ligget på motorvejen i længere tid. Da der endvidere findes at foreligge den fornødne årsagsforbindelse, er sagsøgte i medfør af § 19, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 579 af 6. juni 2007, jf. færdselslovens § 101 erstatningsansvarlig for de personskader, som sagsøgeren måtte være påført.

Retten tager herefter sagsøgerens (skadelidte’s) påstand til følge.

Thi kendes for ret: Sagsøgte, Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) tilpligtes at anerkende, at Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) er erstatningsansvarlig for sagsøgeren, X’s trafikulykke den 29. november 2011 og den her forvoldte personskade.

Sagen blev ført af ErstatningsAdvokaterne – advokat Lars M. H. Christensen.

Venlig hilsen

ErstatningsAdvokaterne