NY HØJESTERETSDOM – 14 årig dreng fik medhold i sit krav.

14-årig ADHD-ramt drengs erstatningsansvar skulle dækkes af Alm. Brand, selvom Alm. Brand afviste at betale erstatningen.

Selskabet mente, at drengen selv skulle betale beløbet på mere end 600.000 til skadelidte. Alm.Brand blev imidlertid i Højesteret dømt til at betale beløbet.

Sagen angik, om en 14-årig ADHD-ramt drengs erstatningsansvar var dækket af en ansvarsforsikring tegnet i Alm. Brand Forsikring A/S. A, der på handlingstidspunktet var 14 år og led af ADHD, blev ved landsretten fundet erstatningsansvarlig for den skade, som en lærer pådrog sig ved, at A fjernede en stol, som læreren var ved at sætte sig på. Spørgsmålet for Højesteret var, om A kunne kræve dækning af ansvarsforsikringen, eller om forholdet var omfattet af forsikringsaftalelovens § 18, hvorefter den sikrede ikke har noget krav mod forsikringsselskabet, hvis han forsætligt har fremkaldt forsikringsbegivenheden. Højesteret udtalte, at forsættet efter ordlyden af forsikringsaftalelovens § 18, stk. 1, skal omfatte forsikringsbegivenheden, det vil sige skaden. Højesteret fastslog endvidere, at A fjernede stolen i kådhed, og at han havde forsæt til, at læreren skulle ”falde på halen”, men ikke til at forvolde hende en egentlig skade. A havde herefter krav på at blive friholdt for de beløb, han var blevet dømt til at betale læreren. Landsretten var nået til et andet resultat.

Sagens baggrund kort
Sagsøger kom den 22. maj 2007 til skade på sin arbejdsplads, … Skolen, …, hvor hun var ansat som lærer. Skolen er en specialskole for ADHD børn. Sagsøgte, der på skadestidspunktet var 14 år gammel var elev på skolen. Ulykken skete da sagsøger og sagsøgte skulle til at spise frokost. Sagsøger havde sat sig på en stol og rejste sig efterfølgende for at række ind over bordet. Da sagsøger ville sætte sig igen var stolen fjernet, hvorfor hun satte sig på gulvet. Sagsøger hævder, at det var sagsøgte, der trak stolen væk under hende. Ved faldet pådrog hun sig skader i form af smerter fra lænd, ryg og nakke.

Sagsøger måtte sygemelde sig. Ved skrivelse af 29. november 2007 blev sagsøger afskediget af sin arbejdsgiver som følge af sin sygemelding. Arbejdsskadestyrelsen fastsatte ved en afgørelse af 1. oktober 2008 méngraden til 12 procent og anerkendt skaden som en arbejdsskade. Ankestyrelsen forhøjede senere méngraden til 18 procent. Arbejdsskadestyrelsen har ved en afgørelse af 27. april 2011 foreløbig fastsat tabet af erhvervsevne til 35 %.

Hovedproblemet i sagen er om sagsøgte kan gøres ansvarlig for de skader, som sagsøger pådrog sig ved faldet og i bekræftende fald om erstatningskravet dækkes over sagsøgtes ansvarsforsikring. Forsikringsselskabet har nægtet at dække skaden under henvisning til at det var en forsætlig handling. Der er endvidere spørgsmål, om der er den fornødne årsagssammenhæng og om der af sagsøger er udvist egen skyld.

Det af sagsøger påståede beløb fremkommer således:

Månedsløn forud for skaden
Aftalt månedsløn 27.779,82 kr.
Arbejdsgivers pensionsbidrag 11% 3.055,78 kr.
Feriepenge samt søgnehelligdagsbetaling 16% (12,5%+3,5%) 4.933,69 kr.
I alt pr. måned 35.769,29 kr.
hvilket svarer til en årsløn på 429.231,48 kr.
eller pr. uge 8.254,45 kr.
Fra skadedatoen 22/5 2007 – 23/1 2011 (Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 27. april 2011 med første udbetaling 23. januar 2011):

I perioden er modtaget i løn Fra juni 2007 til februar 2008, 246.617,62 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste 1/3 2008 – 23/1 2011
Forventet løn 1/3 2008-23/1 2011, 150 uger á kr. 8.254,45 1.238.167,50 kr.
I perioden fra 3/3 2008 til 23/1 2011 modtaget sygedagpenge med maksimumbeløb 3/3 2008 – 31/12 2008, 43 uger á kr. 3.515,00 – 151.145,00 kr.
2009, 52 uger á kr. 3.625,00 – 188.500,00 kr.
2010, 52 uger á kr. 3.760,00 – 195.520,00 kr.
1/1 2011 – 23/1 2011, 3 uger á kr. 3.830,00 – 11.490,00 kr.
I alt tabt arbejdsfortjeneste 1/3 2008 – 23/1 2011 691.512,50 kr.

H.D. 31. august 2015 i sag 75/2014 (1. afdeling) –

Der er kun opslået et uddrag af dommen.

Sagen er ikke ført af ErstatningsAdvokaterne

Venlig hilsen ErstatningsAdvokaterne