PERSONDATAFORORDNINGEN

BRITHA BUNK·18. MAJ 2018
NYE PERSONDATAREGLER – fra 25. maj 2018  

Formålet med behandling, opbevaring og videregivelse m.v. af dine personfølsomme oplysninger hos ErstatningsAdvokaterne:

Formålet med indhentelse, videregivelse og opbevaring m.v. af dine personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger, er, at du ønsker, at ErstatningsAdvokaterne skal bistå dig i din sag om erstatning for personskade og hertil knyttede sager, hvilket forudsætter, at vi forsynes med, behandler og videregiver personfølsomme oplysninger til relevante parter i sagen, myndigheder, selskaber m.v., herunder naturligvis kun alle relevante lægelige, økonomiske og sociale oplysninger m.v. til brug for vores bistand i sagen.

ErstatningsAdvokaterne har tavshedspligt om samtlige oplysninger om og fra vores klienter. Tavshedspligten indebærer, at vi naturligvis ikke videregiver dine oplysninger til andre end de personer, selskaber, virksomheder, myndigheder m.v., der som følge af formålet med vores bistand – at bistå dig i en personskadesag – naturligvis vil og skal modtage nødvendige oplysninger om og fra dig.

Dine oplysninger benyttes således naturligvis udelukkende til brug for vores bistand i forbindelse med din sag/sager hos os.

Opbevaring af oplysninger:
Dine oplysninger og samtlige sagens akter i øvrigt opbevares som hovedregel i ca. 10 år. Dette skyldes, at advokaters rådgivningsansvar i følge forældelsesloven gælder i 10 år fra afslutningen af vores bistand. Der vil dog afhængig af sagens art m.v. være undtagelser herfra. Eksempelvis slettes alle oplysninger fra henvendelser, som ikke medfører, at der oprettes og biståes i sagen.

Kun nødvendige oplysninger på sagen.
Da der er tale om sager om erstatning for personskade og heraf følgende sager, vil der blive indhentet, behandlet og videregivet personfølsomme oplysninger til relevante parter/juridiske personer/myndigheder/forsikringsselskaber m.v omfattende personoplysninger, herunder personfølsomme oplysninger. ErstatningsAdvokaterne vil naturligvis være opmærksom på, at der kun indhentes, behandles og videregives de efter vores vurdering nødvendige oplysninger til brug for sagen/sagerne.

Ansvarlig for dine oplysninger og data i øvrigt:
ErstatningsAdvokaterne opbevarer som dataansvarlig de data, som du har forsynet os med til brug for vores bistand i din sag, samt de oplysninger vi som følge af vores bistand indhenter, behandler, modtager og videregiver til relevante personer/selskaber/myndigheder m.v.

Dataportablilitet:
Hvis du ønsker at afslutte sagen hos os, før sagen er afsluttet overfor sagens parter, videresender vi gerne samtlige sagens akter til den nye advokat. Vi vil naturligvis afregne sagen, når sagen afsluttes herfra.

Oplysningspligt – og din ret til oplysninger.
Du har ret til at blive orienteret om alle oplysninger i din sag. ErstatningsAdvokaterne oplyser dig løbende om alle de oplysninger om dig, som fremkommer i din sag, og som videregives til sagens parter og til andre relevante personer/selskaber/myndigheder m.v.

Sletning af dine personoplysninger – og personfølsomme oplysninger.
Som følge af forældelseslovens absolutte forældelsesregel på 10 år i forhold til eventuelt rådgiveransvar, vil vi som hovedregel opbevare dine sagsakter i ca. 10 år – men der kan ske undtagelser herfra henset til sagens art og omfang og bistandens karakter. Eksempelvis vil sagsakter modtaget i forbindelse med uforpligtende forespørgsler om bistand til en sag blive slettet straks, i det tilfælde hvor vi ikke kan tilbyde at oprette og bistå i sagen.